Công an điều tra người làm giả công văn Bộ trưởng Nhạ ký

.
Nguồn: giaoduc.net.vn